Košarica

Reklamacije i povrat

Reklamacije i povrat

Pravo na jednostrani raskid ugovora

U skladu s odredbama članka 72. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti ugovor o kupnji u roku od 14 dana od dana primitka kupljenih proizvoda, te zahtijevati povrat sredstava od prodavatelja.

Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora tvrtku VB TEHNA d.o.o. ( u daljnjem tekstu Prodavatelj) obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu tvrtke VB tehna d.o.o., Zdenački Gaj 73, 43290 Grubišno Polje, Veliki Zdenci  ili elektroničkom poštom na adresu [email protected], u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a potrošač može, po vlastitom izboru, koristiti i niže priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Potrošač može ugovor raskinuti na način da ispuni obrazac koji se nalazi na kraju ove obavijesti, te ga pošaljete na adresu tvrtke VB tehna d.o.o., Zdenački Gaj 73, 43290 Grubišno Polje, Veliki Zdenci ili elektroničkom poštom na e-mail adresu [email protected]. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora Prodavatelj će dostaviti potrošaču odmah po primitku obrasca za jednostrani raskid ugovora i to elektroničkom poštom na adresu potrošača.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako potrošač jednostrano raskine Ugovor, Prodavatelj će izvršiti povrat novca koji je zaprimio od njega, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Prodavatelj zaprimio odluku potrošača o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je potrošač izvršio uplatu a ukoliko to nije moguće kupac može predložiti neki drugi način povrata novca.
Povrat novca Prodavatelj može izvršiti tek nakon što roba bude vraćena ili nakon što bude dostavljen dokaz da je roba poslana na adresu sjedišta tvrtke.
Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona o zaštiti potrošača, trgovac mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci potrošača da raskida ugovor sukladno članku 74. ovoga Zakona o zaštiti potrošača, vratiti potrošaču sve što je ovaj platio na temelju ugovora.
Iznimno od stavka 1.  članka 72 Zakona o zaštiti potrošača, trgovac nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio trgovac.
Kod ugovora o kupoprodaji, osim ako nije ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, trgovac mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag trgovcu, ako bi o tome trgovac bio obaviješten prije primitka robe.

Povrat robe:

Potrošač je prilikom jednostranog raskidu ugovora dužan vratiti robu na adresu prodavatelja i to bez nepotrebne odgode, osim ako je trgovac ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor.

Troškovi povrata robe:
Izravne troškove povrata robe prilikom jednostranog raskida ugovora snosi potrošač.


Odgovornost potrošača za umanjene vrijednosti robe:
Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje pripode, obilježja i funkcionalnosti robe.


U kojim slučajevima kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora?

Isključivanje prava ja jednostrani raskid ugovora


Potrošač nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

 • ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
 • ako je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču,
 • ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
 • ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
 • ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke te
 • ako je predmet Ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije.


Pregled stvari i vidljivi nedostaci

U skladu s odredbama članka 403. Zakona o obaveznim odnosima:

 • Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
 • Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
 • Ako je kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a prodavatelju je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto, i u tom slučaju kupac je dužan prodavatelja obavijestiti o nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata.
 • Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.


Prijedlog obrasca za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti >> ovdje.


Materijalni nedostaci

U skladu s odredbama članka 43. Zakona o zaštiti potrošača:

 • Trgovac je dužan potrošaču ispuniti ugovor u skladu s odredbama ugovora, ovoga Zakona i Zakona o obveznim odnosima.
 • U slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu na odnose potrošača i trgovca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari.
 • Ako trgovac ili proizvođač daje jamstvo za ispravnost prodanog proizvoda dužan je ispuniti obveze propisane Zakonom o obveznim odnosima o jamstvu za ispravnost prodane stvari, kao i obveze preuzete jamstvom.
 • Nedostatak na proizvodu kada je to nužno, dokazuje se vještačenjem u za to ovlaštenim ustanovama ili uz pomoć ovlaštenog sudskog vještaka.
 • Ako se nedostatak na proizvodu pojavi u roku od šest mjeseci od dana prijelaza rizika na potrošača, a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac.
 • Ako se nedostatak na proizvodu pojavi nakon isteka roka iz stavka 5. ovoga članka, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana prijelaza rizika na potrošača, troškove vještačenja snosi potrošač ili trgovac, ovisno o rezultatu vještačenja.


Materijalni nedostaci za koje prodavatelj odgovara

U skladu s odredbama članka 400. Zakona o obaveznim odnosima:


 • Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.
 • Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
 • Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.
 • Ne odgovara se za neznatan materijalni nedostatak.


Kad postoje materijalni nedostaci

U skladu s odredbama članka 401. Zakona o obaveznim odnosima:

 • ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
 • ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
 • ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
 • kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
 • ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
 • ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
 • ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.
 • ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.

 

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova:

U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.
Postupak pred sudovima časti iz stavka 1. ovoga članka provodi se sukladnoPravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilniku Suda časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori kojima se propisuje da su članovi vijeća tih sudova, osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika trgovaca, i predstavnici potrošača.
Mirenje pred centrima za mirenje iz stavka 1. ovoga članka provodi se sukladno odredbama Zakona o mirenju, te sukladno Pravilniku o mirenju centra za mirenje iz stavka 1. ovoga članka.
Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora će uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu potrošača donijeti odluke o troškovima u postupcima pred Sudom časti Hrvatske gospodarske komore i Sudom časti Hrvatske obrtničke komore.

ONLINE riješavanje sporova:
Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.
Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

 

U slučaju bilo kakvih sporova VB tehna d.o.o. će staviti kupca na prvo mjesto te nastali problem riješiti na obostrano zadovoljstvo!